Rønnebærvej 10 1.sal - 2840 Holte
Ring til os: 45424442

Om os

Om os

Velkommen til hjemmesiden

 

Klinikken er omfattet af overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Foreningen af Speciallæger (FAPS) om speciallægehjælp.

Hvis man er i sikringsgruppe 1, er behandlinger og undersøgelser vederlagsfrie for patienten, men der kræves henvisning fra egen læge.

Personer i sikringsgruppe 2 og patienter uden for sikringsgrupper kan henvende sig direkte, men må påregne egenbetaling.

Klinikinformation

Telefon 45424442

Du kan med fordel bestille tid her på hjemmesiden.
Gå venligst til sektionen Lægevejen
Hvis du bliver bedt om ”vælg type af læge du leder efter”,
skal du vælge intern mediciner.

Telefontider

Mandag
Lukket
Tirsdag
Lukket
Onsdag
Lukket
Torsdag
Lukket
Fredag
Lukket

Hvem er vi

Henrik Nielsen Henrik Nielsen

Henrik Nielsen

Speciallæge dr.med.

 

 

 

 

 

 • Immatrikuleret ved Det Lægevidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, 1979
 • Forskningsophold i ½ år ved St. Mary´s Hospital, London, 1986
 • Aarhus Universitets guldmedalje, 1987
 • Medicinsk embedseksamen, Aarhus Universitet, 1988
 • PhD (lic.med.), Aarhus Universitet, 1992
 • Dr.med., Aarhus Universitet, 1993
 • Uddannelse i kardiologi (medicinske hjerte- og kredsløbssygdomme)
 • Rigshospitalet (5½ år) og Amtssygehuset i Gentofte (1½ år), 1993-2000
 • Speciallæge i kardiologi (2000) og intern medicin (2001)
 • Overlæge på Hillerød Sygehus, kardiologisk afsnit, 2001-2010
 • Løbende efteruddannelse
 • Ingen tilknytning til lægemiddelvirksomheder (Apotekerlovens §3, stk. 2)
 • Ingen aktier i lægemiddelindustri eller medico-tekniske virksomheder
Læs mere →

Lægevejen

Gå til "Lægevejen" for at bestille tid.
Hvis du bliver bedt om ”vælg type af læge du leder efter”, skal du vælge intern mediciner.

Vi tilbyder

Ekkokardiografi (ultralydsskanning af hjertet)
Hvile-EKG (elektrokardiografi, undersøgelse af hjertets elektriske aktivitet)
Arbejds-EKG (cykeltest med EKG-overvågning)
Holter monitorering/event recording (hjemmeundersøgelse i ca. 1 uge af hjerterytmen)
Døgnblodtryksmåling

Information

I forbindelse med første konsultation tages der umiddelbart stilling til et relevant undersøgelsesprogram. Oftest gennemføres én eller flere af disse undersøgelser i forbindelse med denne første konsultation. Typiske undersøgelser til udredning af kendt eller mistænkt hjerte-kredsløbslidelse på klinikken er:

 • Ekkokardiografi (ultralydsskanning af hjertet)
 • Hvile-EKG (elektrokardiografi, undersøgelse af hjertets elektriske aktivitet)
 • Arbejds-EKG (cykeltest med EKG-overvågning)
 • Holter monitorering/event recording (hjemmeundersøgelse i ca. 1 uge af hjerterytmen)
 • Døgnblodtryksmåling

 

Klinikken har tegnet støttemedlemsskab af Transparency International

http://transparency.dk/aktiviteter/bliv-medlem/

Henrik Nielsen har ingen tilknytning til lægemiddelvirksomheder (Apotekerlovens §3, stk. 2)
Henrik Nielsen har ingen aktier i lægemiddelindustri eller medico-tekniske virksomheder
Henrik Nielsen har sæde i Akkrediteringsnævnet vedrørende Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)

 

Klinikken er akkrediteret jf. Den danske kvalitetsmodel (DDKM for praktiserende speciallæger)

Status: Akkrediteret
Gyldighedsperiode: 30-08-2018 til 24-10-2022

Surveyteamets sammenfattende konklusion:

"Speciallægepraksis i kardiologi/intern medicin. Der er ansat fuldtids kardiologisk sygeplejerske samt sekretær, der to timer dagligt varetager telefonopgaver.
Dokumenterne er gennemarbejdet med fokus på høj faglighed, patientsikkerhed samt kvalitet.
Surveyteamet har indtryk af en meget kompetent kardiolog, samt et dygtig og kompetent personale."

Private sygehuse, klinikker og praksis skal nu offentliggøre Sundhedsstyrelsens rapport om det seneste tilsyn let tilgængeligt på behandlingsstedets hjemmeside og umiddelbart tilgængeligt på selve behandlingsstedet. Den endelige konklusion af seneste tilsyn er citeret nedenfor:

"Endelig konklusion
Sundhedsstyrelsen har efter tilsynsbesøget den 4. december 2014 konkluderet, at behandlingsstedet opfylder målepunkterne. Sundhedsstyrelsen har ingen anmærkninger i øvrigt til de undersøgte forhold på behandlingsstedet."

Den samlede rapport kan læses her

 

Oplysninger om patientrettigheder i det danske sundhedsvæsen, bl.a. patienters og pårørendes mulighed for indberetning af utilsigtede hændelser, finder man på

https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/klage-og-erstatning/

 

Informationsmateriale om hjerte-karsygdomme finder man bl.a. på Hjerteforeningens hjemmeside
https://www.hjerteforeningen.dk/alt-om-dit-hjerte/

 

I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler klinikken, Speciallæge dr. med. Henrik Nielsen, en række personoplysninger om dig.
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Speciallæge dr. med. Henrik Nielsen behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger
Speciallæge dr. med. Henrik Nielsen indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål
Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Min undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed
Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger
Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos min databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Mine databehandlere er p.t.

NOVAX A/S, Bremårevej, 8520 Lystrup

Opbevaringsperiode
Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvo jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på: Speciallæge dr. med. Henrik Nielsen, Rønnebærvej 10 lejl. 103, 2840 Holte

Holte 9. april 2018

Find vej

Rønnebærvej 10
2840 Holte

 

Link til adressen på Google Maps her

Languages

 

Welcome to the website of medical specialist Henrik Nielsen, MD.

You can easily book an appointment here on the website. On the front page, click on “Lægevejen” on the left hand side.

Henrik Nielsen speaks English and his CV includes:

Matriculated at the Faculty of Medical Sciences (Lægevidenskabelige Fakultet), Aarhus University, 1979
A 6-month research position at St. Mary’s Hospital, London, 1986
Aarhus University’s Gold Medal, 1987
Medical graduate, Aarhus University, 1988
PhD (lic.med.), Aarhus University, 1992
MD (Dr.med.), Aarhus University, 1993
Cardiologist (heart and cardiovascular diseases),
Rigshospitalet (5½ years) and Gentofte Hospital (1½ years), 1993-2000
Cardiology specialist (2000) and internal medicine specialist (2001)
Senior hospital physician at Hillerød Sygehus (Hillerød Hospital), Cardiology, 2001-2010
Ongoing supplementary training
No ties to pharmaceutical companies (The Pharmaceutical Law/Apotekerlovens §3, 2)
No stocks in pharmaceutical companies or medical technology companies

Referral
The clinic is included in the general agreement between RLTN (The Regions’ Salary and Rate Commission) and FAPS (The Association of Specialist Doctors) regarding access to specialist doctors.
If you are in health insurance group 1, the treatments and examinations are free of charge for the patient, however you will need a referral from your own doctor to book an appointment.
If you are in health insurance group 2 (or not in any health insurance group) you can book an appointment without a referral, however you must expect to be invoiced.

Examinations and treatment
At the first consultation, a relevant course of examination is instigated. Most often, one or more of these examinations will take place during the first consultation. Typical examinations for investigating known or suspected heart or cardiovascular conditions at the clinic may include:

 • Echocardiography (ultrasound scan of the heart)
 • Resting ECG (electrocardiography, examination of the heart’s electrical activity)
 • Stress-ECG (bicycle test with ECG-monitoring)
 • Holter monitoring/event recording (home tests for about 1 week of the heart rhythm)
 • Blood pressure readings over the course of one day

Transparency

The clinic is a supporting member of Transparency International

https://transparency.dk/aktiviteter/bliv-medlem/

Henrik Nielsen has no affiliation with pharmaceutical companies (The Pharmaceutical Law/Apotekerlovens §3, 2)
Henrik Nielsen has no stocks in pharmaceutical companies or medical technology companies
Henrik Nielsen has a seat on the Accreditation Board in relation to the Danish Quality Model (DDKM).

Accreditation
The clinic has, as 1 out of 44 specialist medical practices, signed up as a participant in the pilot tests of the Danish Quality Model for specialist medical practice. On the basis of the work and an external survey, the Clinic was fully accredited in May, 2014.

Oversight from the Danish Health Authority
Private hospitals, clinics and medical practices must now publish the Danish Health Authority’s report on the latest inspection and make it easy to inspect on both the website and on the premises. The final conclusion of the latest inspection is quoted below (translated from the original Danish):
“Final conclusion
The Danish Health Authority has, following an inspection on 4 December 2014, concluded that the clinic meets the requirements. The Danish Health Authority has no further remarks on the inspection of the clinic.”
The full report can be found here

Patient rights
Information about patient rights in the Danish healthcare system, including the options available for reporting unintended incidents, can be found at
https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/klage-og-erstatning/

Information sources

You can find sources of information on heart and cardiovascular diseases on the Heart Association’s (Hjerteforeningens) website
https://www.hjerteforeningen.dk/alt-om-dit-hjerte/

Bienvenue sur le site internet du docteur Henrik Nielsen, spécialiste en médecine.

Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous sur ce site internet. Pour ce faire, cliquez sur « Lægevejen », sur la gauche de la page d’accueil.


Le docteur Henrik Nielsen parle le français. Voici un aperçu de son curriculum vitae :

1979 : Inscription à la Faculté de médecine de l’Université d’Aarhus
1986 : Séjour de recherche de 6 mois au St Mary’s Hospital de Londres
1987 : Médaille d’or de l’Université d’Aarhus
1988 : Diplôme universitaire en médecine, Université d’Aarhus
1992 : Doctorat (lic.med.), Université d’Aarhus
1993 : Agrégé en médecine (Dr.med.), Université d’Aarhus
Formation en cardiologie (affections cardio-vasculaires internes)
1993-2000 : Rigshospitalet (5 ans et demi) et Amtssygehuset de Gentofte (1 an et demi)
2000-2001 : Médecin spécialiste en cardiologie (2000) et interne en médecine (2001)
2001-2010 : Chef du service de cardiologie au Hillerød Sygehus
Formation continue
N’entretient aucun lien avec les sociétés pharmaceutiques (article 3, paragraphe 2 de la loi sur les Pharmacies)
Ne possède aucune action dans l’industrie pharmaceutique ni dans des sociétés médico-techniques

Référence
La clinique est couverte par un accord conclu entre la RLTN (Commission salariale et tarifaire des régions) et la FAPS (Association des médecins spécialistes) concernant les soins médicaux spécialisés.
Les examens et les traitements sont gratuits pour les patients faisant partie du groupe de sécurité sociale 1, mais ils doivent être en possession d’une lettre de référence de leur médecin généraliste.
Les personnes du groupe de sécurité sociale 2 et les patients ne faisant partie d’aucun groupe de sécurité sociale peuvent s’adresser directement au spécialiste, mais les frais d’examen et de traitement seront à leur charge.

Examens et traitement
Un programme d’examens adéquat est déterminé pendant la première consultation. En général, un ou plusieurs de ces examens sont déjà réalisés lors de cette première consultation. Il existe des examens classiques pour diagnostiquer des affections cardio-vasculaires connues ou suspectées :

 • Échocardiographie (échographie du cœur)
 • ECG de repos (électrocardiogramme, examen de l’activité électrique du cœur)
 • ECG d’effort (test vélo avec surveillance ECG)
 • Monitoring/enregistrement des événements Holter (examen du rythme cardiaque à domicile pendant environ une semaine)
 • Mesure de la pression artérielle

Transparence

La clinique est membre de l’organisation Transparency International :

https://transparency.dk/aktiviteter/bliv-medlem/

Le docteur Henrik Nielsen n’entretient aucun lien avec les sociétés pharmaceutiques (article 3, para-graphe 2 de la loi sur les Pharmacies)
Le docteur Henrik Nielsen ne possède aucune action dans l’industrie pharmaceutique ni dans des sociétés médico-techniques
Le docteur Henrik Nielsen siège au Conseil d’accréditation relatif au DDKM (Den Danske Kvali-tetsmodel).

Accréditation
Parmi les cabinets de médecine spécialisée, seul 1 sur 44 a participé à des tests pilotes du DDKM concernant la pratique de la médecine spécialisée. Notre clinique en fait partie. Sur la base du travail effectué et d’une « enquête externe », la clinique a été entièrement accréditée en mai 2014.

Inspection de l’Office national danois de la santé
Les hôpitaux, les cliniques et les cabinets privés sont désormais tenus de rendre public le rapport de la dernière inspection réalisée par l’Office national de la santé. Ce rapport doit être consultable en ligne sur le site internet de l’établissement et directement au sein de l’établissement. Voici la conclusion finale de la dernière inspection :
« Conclusion finale
Après sa visite d’inspection du 4 décembre 2014, l’Office national de la santé a conclu que l’établissement de soins satisfait aux critères de qualité. L’Office national de la santé n’a aucune observation supplémentaire à faire sur les services inspectés dans l’établissement. »
Le rapport complet peut être consulté ici

Droits des patients
Des informations concernant les droits des patients au sein du service de santé danois, notamment la possibilité pour les patients et leurs proches de rapporter des événements indésirables, sont disponibles sur :
https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/klage-og-erstatning/

Matériel d’information

Du matériel d’information sur les maladies cardio-vasculaires est notamment disponible sur le site internet de l’organisation Hjerteforeningen :
https://www.hjerteforeningen.dk/alt-om-dit-hjerte/

Herzlich willkommen auf der Homepage von Facharzt Dr. med. Henrik Nielsen.

Vereinbaren Sie Ihren nächsten Termin einfach online hier auf unserer Homepage. Auf der Startseite klicken Sie links auf „Lægevejen“.


Henrik Nielsen spricht Deutsch und sein Lebenslauf umfasst

Immatrikulation an der Medizinischen Fakultät der Universität Aarhus, 1979
Forschungsaufenthalt (6 Monate) am St. Mary’s Hospital in London, 1986
Erhalt der Goldmedaille der Universität Aarhus, 1987
Medizinischer Grad, Universität Aarhus, 1988
PhD (lic. med.), Universität Aarhus, 1992
Dr. med., Universität Aarhus, 1993
Spezialisierung im Fachbereich Kardiologie (medizinische Herz- und Kreislauferkrankungen),
Rigshospitalet in Kopenhagen (5½ Jahre) und Amtssygehuset in Gentofte (1½ Jahre), 1993-2000
Facharzt für Kardiologie (2000) und Innere Medizin (2001)
Oberarzt im Hillerød Sygehus, kardiologische Abteilung, 2001-2010
Laufend Weiterbildungen
Keine Verbindung zu Pharmaunternehmen (lt. dän. Arzneimittelgesetz „Apotekerloven“, § 3 Abs. 2)
Keine Aktien aus der Pharmaindustrie oder medizinisch-technischen Unternehmen

Überweisung
Die Praxis hält sich an die Vereinbarung zwischen Lohn- und Tarifverbund (RLTN) und dem Verband für Fachärzte (FAPS) um das Recht auf fachärztliche Hilfe.
Als Mitglied der Versicherungsgruppe 1 sind Untersuchung und Behandlung für den Patienten kostenfrei, erfordern aber eine Überweisung vom Hausarzt.
Als Mitglied der Versicherungsgruppe 2 oder Unversicherte(r) kann man sich untersuchen und behandeln lassen, muss aber die Kosten selbst tragen.

Untersuchung und Behandlung
Im Rahmen der Erst-Anamnese wird in der Regel sofort eine relevante Untersuchungsmethode festgestellt. In den meisten Fällen werden eine oder mehrere dieser Untersuchungen während der ersten Anamnese durchgeführt. Typische Untersuchungsmethoden für die Feststellung einer bereits erkannten oder bei Verdacht auf eine Herz-Kreislauf-Erkrankung in der Praxis sind folgende:

 • Echokardiographie (Ultraschalluntersuchung des Herzens)
 • Ruhe-EKG (Elektrokardiographie, eine Untersuchung der elektrischen Aktivität des Herzens)
 • Belastungs-EKG (durchgeführt auf einem Fahrradergometer mit EKG-Überwachung)
 • Holter-EKG / Event monitoring (Langzeit-EKG über ca. 1 Woche im eigenen Zuhause)
 • Ambulante Blutdruckmessungen

Transparenz

Die Praxis ist assoziiertes Mitglied der Transparency International

https://transparency.dk/aktiviteter/bliv-medlem/

Henrik Nielsen hat keinerlei Verbindung zu Pharmaunternehmen (lt. dän. Arzneimittelgesetz „Apo-tekerloven“, § 3 Abs. 2)
Henrik Nielsen hat keine Aktien aus der Pharmaindustrie oder medizinisch-technischen Unterneh-men
Henrik Nielsen ist Mitglied des dän. Beglaubigungsverbands für Das Dänische Qualitätsmodell (DDKM).

Beglaubigung
Als eine von 44 Facharztpraxen nimmt die Praxis am Piloten des Dänischen Qualitätsmodells teil. Auf der Basis dieser Arbeit und einer externen Untersuchung wurde die Praxis im Mai 2014 vollständig beglaubigt.

Die Aufsicht des dän. Gesundheitsamtes
Private Krankenhäuser, Kliniken und Praxen müssen den Report des dän. Gesundheitsministeriums über den letzten Kontrollbesuch leicht sichtbar auf ihrer Homepage und in den Praxisräumlichkeiten zugänglich machen. Die endgültige Konklusion ist unten aufgeführt:
„Konklusion
Das dän. Gesundheitsministerium „Sundhedsstyrelsen“ kommt nach dem Kontrollbesuch vom 4. Dezember 2014 zu dem Schluss, dass die Praxis alle Punkte erfüllt. Das Gesundheitsministerium hat keine weiteren Anmerkungen oder Beanstandungen zu den kontrollierten Verhältnissen in der Praxis.“
Der vollständige Report ist hier einzusehen

Patientenrechte
Informationen über Patientenrechte im dänischen Gesundheitswesen, darunter die Möglichkeit für Patienten und Angehörige, unvorhergesehene Geschehnisse anzuzeigen, finden Sie auf
https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/klage-og-erstatning/

Informationsmaterial

Informationsmaterial über Herz-Kreislauf-Erkrankungen finden Sie u. a. auf der Homepage von Hjerteforeningen
https://www.hjerteforeningen.dk/alt-om-dit-hjerte/

Добро пожаловать на страницу врача-специалиста, доктора медицины Хенрика Нильсена.
Здесь можно назначить время первичной консультации. На главной странице можно узнать о профессиональной карьере врача, нажав на ссылку «история врача» слева на странице.


Хенрик Нильсен говорит по-русски. Его профессиональная карьера включает в себя:

   Выпускник медицинского факультета Университета города Орхус, Дания, 1979 г.
   Полугодовая стажировка в больнице Св. Марии, г. Лондон 1986 г.
   Золотая медаль Университета города Орхус, 1987 г.
   Диплом об окончании медицинского факультета Университета города Орхуса, 1988 г.
   Кандидат наук (лиценциат медицины), Университет города Орхуса, 1992 г.
   Доктор медицины, Университет города Орхуса, 1993 г/
   Курс обучения по кардиологии (болезни сердца и сердечно-сосудистой системы),
   Центральный госпиталь Rigshospitalet (5 лет, 6 месяцев) и окружная больница города Гентофте (1 год, 6 месяцев), 1993-2000 гг.
   Врач-специалист кардиолог (2000) и интернатура в этой области (2001 г.)
   Заведующий кардиологическим отделением больницы города Хиллерёд, 2001-2010 гг.
   Дополнительное профессиональное образование без отрыва от работы
   Не имеет никаких связей с предприятиями фармакологии (в соответствии с законом «Об аптекарском деле», §3, ч. 2)
   Не является держателем акций в фармакологической промышленности или в предприятиях по производству медицинской техники

Справочная информация
Деятельность клиники регулируется соглашением между Межрегиональным Советом по заработной плате и тарифам (RLTN) и Ассоциацией медицинских специалистов (FAPS) в области оказания медицинской помощи.
Для пациентов 1-й группы страхования процедуры и обследования проводятся бесплатно для пациента, но требуется направление от лечащего врача.
Пациенты 2-й группы страхования и пациенты без программ страхования могут обращаться без направления, но за медицинскую помощь с них взимается плата.

 

Обследования и лечение
Уже на первой консультации вам будет предложено пройти соответствующую программу обследования. Чаще всего в рамках первой консультации осуществляется одно или несколько процедур обследований. Типичными обследованиями для выяснения известных или предполагаемых сердечно-сосудистых расстройств в клинике являются:

    Эхокардиограмма (ультразвуковое сканирование сердца)
    ЭКГ в покое (электрокардиограмма, обследование электрической активности сердца)
    ЭКГ в нагрузке (ЭКГ исследование с использованием велотренажёра)
    Холтеровский мониторинг/запись событий (домашнее обследование сердечного ритма длительностью приблизительно в 1 неделю)
    Измерение артериального давления в течение 24-часов

Прозрачность

Клиникой подписано соглашение о членстве в организации по прозрачности деятельности Transparency International

https://transparency.dk/aktiviteter/bliv-medlem/

Хенрик Нильсен не имеет никаких связей с предприятиями фармакологии (в соответствии с законом «Об аптекарском деле», §3, ч. 2)
Хенрик Нильсен не является держателем акций в фармакологической промышленности или в предприятиях по производству медицинской техники  
Хенрик Нильсен является членом Комитета по аккредитации, специализируясь на датской модели качества (DDKM).

Аккредитация
Клиника, 1 из 44 специализированных врачебных практик, зарегистрирована в качестве участника пилотного тестирования по программе «Датская модель качества» для специализированных врачебных практик. На основании результатов работы и «внешнего обследования» в мае 2014 года клиника прошла полную аккредитацию.

Надзор Национального совета здравоохранения
Частные больницы, клиники и врачебные практики сегодня должны опубликовать отчет Национального совета здравоохранения о последней проведённой им проверке медицинского учреждения, который должен быть легко доступен на домашней странице сайта учреждения и в самом учреждении. Заключение о последней проверке Национальным советом здравоохранения:
«Заключение
Национальный совет здравоохранения после проверки медицинского учреждения 4 декабря 2014 года пришёл к заключению о полном соответствии установленным требованиям. Совет не имеет никаких замечаний к условиям оказания медицинской помощи в данном учреждении».
Полный текст отчёта о результатах проверки можно прочитать здесь

Права пациента
Информация о правах пациента в датской системе здравоохранения, которая, среди прочего, указывает возможность пациентов и родственников сообщать о непреднамеренных событиях, приведена на странице
https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/klage-og-erstatning/

Информационные материалы

Информационные материалы о сердечно-сосудистых заболеваниях вы найдете, среди прочего, на сайте датской Кардиологической ассоциации
https://www.hjerteforeningen.dk/alt-om-dit-hjerte/